ชุมชน

สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัท โชคพรทรัพย์ คำนึงถึงการพัฒนา โดยทางบริษัทมีการมุ่งเน้นพัฒนาและช่วยเหลือปัญหาทางสังคมอยู่ตลอดไม่ว่าจะทางด้านการขาดแคลนทรัพยากร อาหาร ยา เงิน การศึกษา สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนของใช้ต่างๆ ซึ่งทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกๆปีเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้น