ลูกค้า

บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด ได้พิจารณาถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าในด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจ สร้างความเชื่อมั่นโดยที่ทางบริษัทจะมีนโยบายและข้อตกลงพื้นฐานเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงนโยบายที่ทางบริษัทมีจวบจนไปถึงการสร้างเป้าหมายที่ตรงกัน นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการรับฟังลูกค้าอยู่เสมอในด้านความต้องการและข้อมูลอื่นๆ เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ