พนักงาน

ในด้านการจัดการพนักงาน ทางบริษัทมีการจัดการอบรมฝึกฝนพนักงาน วิศวกร และแผนกต่างๆในบริษัทผ่านทางการจัดประชุมทุกๆอาทิตย์หรือ2ครั้งต่อเดือน เพราะทางบริษัทเชื่อว่าพนักงานในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอนาคต