โลจิสติกขาเข้า

ทางบริษัทโชคพรทรัพย์มีการรับซื้อสินค้าจากทางผู้ส่งสินค้าเพื่อนำอัดเป็นก้อนก่อนทำการส่งออกไปขายทุกๆครั้ง ทั้งนี้เพื่อการจัดการคุณภาพของสินค้าที่ได้รับและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีการเช็คคุณภาพสินค้าจากผู้ส่งสินค้าอยู่ตลอด