• เพื่อแข่งขันให้ไปถึงความเป็นเลิศโดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการของรูปแบบตลาดเศษเหล็ก
  • เพื่อคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า ผู้ส่งสินค้า (supplier) พนักงาน สังคมและสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัท