Operations

In term of operation, we always seek the opportunity to import other scraps from aboard such as Philippines, Malaysia, Indonesia, etc. during the price of scraps in Thailand are attractive. Furthermore, we control the quantity of purchase orders in order to meet the capacity of our company. We are setting up QC staffs for checking the quality standard. For the marketing teams, they are ready to serve the products to meet the customer demands.

ในด้านการจัดการ บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอาทิเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในระหว่างตลาดเศษเหล็กประเทศไทยมีการแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ อีกทั้งมีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งและมีกำหนดแต่งตั้งแผนกตรวจสอบคุณภาพทั้งด้านการสั่งซื้อและการขาย นอกจากนี้แผนกการตลาดของบริษัทมีความพร้อมที่จะจัดหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอด