การดำเนินงาน

ในด้านการจัดการ บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอาทิเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในระหว่างตลาดเศษเหล็กประเทศไทยมีการแข่งขันสูงเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ อีกทั้งมีการควบคุมปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้งและมีกำหนดแต่งตั้งแผนกตรวจสอบคุณภาพทั้งด้านการสั่งซื้อและการขาย นอกจากนี้แผนกการตลาดของบริษัทมีความพร้อมที่จะจัดหาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ทางบริษัทมีพนักงานคัดแยกและจำแนกประเภทของสินค้าเพื่อความสะดวกด้านการขาย ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าในด้านการรับซื้อมาตลอด