ผู้ผลิต

บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด ได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าให้ยั่งยืนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยคำนึงถึงหลักการสร้าง supply chain management เพื่อที่จะเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดอัตราความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ตั้งไว้